TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

          Tổng số lao động của Công ty và các công ty liên doanh tính đến ngày 31/12/2021.

TRÌNH ĐỘSỐ LƯỢNG
Thạc sỹ5 người
Kỹ sư10 người
Cử nhân kinh tế5 người
Cao đẳng10 người
Trung cấp5 người
Công nhân50 người
  • Trong hoạt động chung của doanh nghiệp là  85 người

Trong lĩnh vực sản xuất:              55 người

Trong đó cán bộ chuyên môn:

+ Cán bộ quản lý             :  10 người

+ Cán bộ kỹ thuật           :  45 người

     Trong lĩnh vực văn phòng :          30  người

Trong đó cán bộ chuyên môn:

+ Cán bộ quản lý             : 5 người

+ Cán bộ kỹ thuật           : 10 người

+ Cán bộ kinh doanh      : 15 người

Rất mong nhận được sự hợp tác với Quý khách hàng